งานหลักสูตรและการสอน
ชุติกาญจน์ พิชาภพ รณิดา ศุภมาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
- แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.๒๕๕๓
- คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.๒๕๕๓
- คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.๒๕๕๓
- คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.๒๕๕๓
- คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.๒๕๕๓
- คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๕๓
- แนวปฏิบัติการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
- แนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA พ.ศ.๒๕๕๖
- แนวทางและและเกณฑ์เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.๒๕๕๓
- เกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ (OBECQA) พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘
- เกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ (OBECQA) พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพฯ

หลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน วคทส.
ยังมีต่อนะคะ
ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม