พรรณางานต่างๆ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

- โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานวิชาการ
- รองผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
- หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
- รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานทะเบียนและการรับนักเรียน
- งานวัดผลและประเมินการเรียน
- งานหลักสูตรและการสอน
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานแนะแนว
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- ศูนย์วิทยบริการ
- งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนฯ
- งานพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ
- งานระบบประกันคุณภาพภายในฯ
- งานระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีฯ
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานห้องเรียนพิเศษ
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม