บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน
สุภาพร ชุติภัณฑ์ ประวิณา เอกชัย ภัชชนก นิษฐา สุขี สังวาลย์

งานฝ่ายทะเบียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการบริการการศึกษา โดยมีขอบเขตงานตั้งแต่การรับนักเรียนนักศึกษา การทำประวัตินักเรียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดทำเอกสารหลักฐานการเรียน การออกเอกสารหลักฐานการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิทางการเรียน การจัดทำรายงานผลการเรียน เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว.

เอกสาร แบบฟอร์ม งานทะเบียน คลิ๊กโหลดได้เลย --->

- คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน (วช-ท 03)
- คำร้องขอย้ายนักเรียนออก (วช-ท 04)
- คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (วช-ท 06)
- คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (วช-ท 08)
- คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (วช-ท 09)
- คำร้องขอลาออก (วช-ท 10)
- หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน (วช-ท 14)
- แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน (วช-ท 15)
- แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (วช-ท 16)
- คำร้องขอย้ายนักเรียน (วช-ท 19)
- หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า (วช-ท 20)
- หนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน (วช-ท 21)
- รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน (วช-ท 22)
- แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน (วช-ท 23)
- หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน (วช-ท 27)
- หนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน (วช-ท 29)
- บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน (วช-ท 29=1)

ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม