ข้อสอบ Pre O-Net ๒๕๕๙
ผลการสอบ O-Net ที่ผ่านมา --->

- ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปีการศึกษา 2556
- ร้อยละที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ม.6 ปีการศึกษา 2556
- ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ม.6 ปีการศึกษา 2556
- ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปีการศึกษา 2556
- ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปีการศึกษา 2556

- คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557
- สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2557
- วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557
- ศิลปะ ม.3 ปีการศึกษา 2557
- ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2557
- ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2557
- การงานอาชีพ ม.3 ปีการศึกษา 2557
- พลศึกษา ม.3 ปีการศึกษา 2557

- ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปีการศึกษา 2557
- ร้อยละที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ม.6 ปีการศึกษา 2557
- ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ม.6 ปีการศึกษา 2557
- ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปีการศึกษา 2557
- ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปีการศึกษา 2557

- ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปีการศึกษา 2558
- ร้อยละที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ม.3 ปีการศึกษา 2558
- ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ม.3 ปีการศึกษา 2558
- ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปีการศึกษา 2558
- ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.3 ปีการศึกษา 2558
- สรุปผลการทดสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2558

- ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปีการศึกษา 2558
- ร้อยละที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ม.6 ปีการศึกษา 2558
- ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ม.6 ปีการศึกษา 2558
- ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปีการศึกษา 2558
- ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปีการศึกษา 2558
- สรุปผลการทดสอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2558

ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม