กลุ่มบริหารงานวิชาการ ยินดีต้อนรับ
ประจำสำนักงานวิชาการ
จักรพันธ์ ศุภมาน นราภรณ์ สุระพันธ์ ศิลปศาสตร์  รองผู้อำนวยการ ขวัญเรือน ภัชชนก เอกชัย ยุทธพงษ์ จารุวรรณ สังวาลย์  เกศราภรณ์
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เอกชัย ขวัญเรือน ศุภมาน นราภรณ์ ว่าที่ร.ท.วุฒินันท์ ยองใย เพ็ญสุดา จักรพันธ์  วันทนา วรทัย วิลาวัลย์ สมสนิท ไพฑูรย์ ยุทธพงษ์ ศิริพร วิไลลักษณ์ สิทธิพงษ์
ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม